Sorry, your browser does not support JavaScript!

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van Hirschmann Multimedia B.V. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

GEBRUIK
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.

Hirschmann Multimedia behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Hoewel Hirschmann Multimedia zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Hirschmann Multimedia geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hirschmann Multimedia geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel Hirschmann Multimedia redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. Hirschmann garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
In geen enkel geval zijn Hirschmann Multimedia, haar bestuurders, directeuren en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software
  2. in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website
  3. de informatie die op of via deze website wordt aangeboden
  4. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Hirschmann Multimedia of aan u wordt gezonden
  5. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website
  6. misbruik van deze website
  7. verlies van gegevens
  8. het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld
  9. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien Hirschmann Multimedia op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Hirschmann Multimedia, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s.

Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hirschmann Multimedia of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hirschmann is het niet toegestaan links naar de websites van Hirschmann Multimedia weer te geven.

INFORMATIE VAN DERDEEN
Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van Hirschmann Multimedia. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door Hirschmann Multimedia worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Hirschmann Multimedia aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

ONLINE COMMUNICATIE
Berichten die u per e-mail aan Hirschmann Multimedia stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Hirschmann raadt u derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Hirschmann Multimedia te sturen.

GEBRUIK SOFTWARE
Op software die kan worden gedownload van deze website is de toepasselijke licentieovereenkomst van toepassing. Behoudens voor zover anders bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst, wordt de software verstrekt enkel voor gebruik door eindgebruikers en is het maken van enige verdere kopieën, reproducties of het verder distribueren van de software uitdrukkelijk verboden. Met betrekking tot de software gelden uitsluitend garanties voor zover uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst.

Hirschmann Multimedia wijst nadrukkelijk enige andere garantie van welke aard dan ook, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de software niet inbreuk maakt op enig recht, van de hand.

WIJZIGINGEN
De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Hirschmann Multimedia te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.
Hirschmann Multimedia behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Hirschmann Multimedia is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

DIVERSEN
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van Hirschmann Multimedia.

Voor vragen en klachten die betrekking hebben op de website kunt u contact met ons opnemen.